Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rusza kolejna edycja programów stypendialnych.

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat pomocy materialnej dla uczniów pod nazwą:

 • stypendium szkolne (ustawowe)
 • zasiłek szkolny (losowy)

 

Stypendium Szkolne (Ustawowe) może otrzymać uczeń:

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • rodzina jest niepełna,
  • inne zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość  dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ KWOTA 600,00 ZŁ.

 

ZA DOCHÓD UWAŻA SIĘ sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Wnioski o przyznanie stypendium są do pobrania w bibliotece szkolnej oraz TU

 

KOMPLETNE WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOŻNA SKŁADAĆ

                                                DO DNIA 15 WRZEŚNIA BR.

 

Zasiłek Szkolny (losowy) może otrzymać uczeń (niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego):

 • zamieszkały na terenie miasta Płocka,
 • uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobą w rodzinie, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski  są do pobrania w bibliotece szkolnej oraz TU

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ZJO

Autor wpisu: