Erasmus +

Adres platformy etwinning, gdzie przedstawiony jest projekt

https://twinspace.etwinning.net/16772/pages/page/94946

Projekt skupia się wokół dwóch głównych celów:

 1. Ukierunkowanie uczniów na świat sztuki, rozwijanie ich kreatywności oraz udział w zajęciach związanych z różnymi dyscyplinami artystycznymi (literatura, muzyka, malarstwo, kino, etc.)
 2. Rozwijanie umiejętności językowych, ponieważ uczestnicy projektu pochodzą z różnych krajów a językiem porozumiewania jest angielski.

Te główne cele są ściśle związane z wyzwaniami, jakie stawia Strategia Europa 2020, w szczególności rozwojem kapitału społecznego, autonomii młodych ludzi i ich zdolności do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dobre zaplecze kulturowe i wysoki stopień kompetencji językowych gwarantuje studentom osiągnięcie wysokich zdolności do sprostania przyszłym osobistym i zawodowym wyzwaniom. Co więcej, wymiany i współpraca pomiędzy partnerami z różnych obszarów Europy, czyli dwa ważne aspekty naszego projektu pozwolą uczniom stać się świadomymi europejskiego wymiaru pracy i poznać różne środowiska kulturowe. Projekt trwa dwa lata szkolne 2015/16-2016/17 i obejmuje następujących uczestników:

 • Villa de Abaran szkoła średnia w Abaran Hiszpania
 • Lycee Polyvalent D”Estournelles de Constant w La Fleche Francja
 • Liceo Statale A . Galizia w Nocero Inferiore Włochy
 • Zespół Szkół Centrum Edukacji W Płocku Polska
 • Rigas 18 vakara mainu vidusskola w Rydze Łotwa

Uczestnicy zaplanowali przeszło 50 aktywności na dwa lata trwania projektu. Są to bardzo oryginalne i kreatywne zadania, które będą miały duży wpływ na edukację i środowisko społeczno -kulturowe. Oczekiwane rezultaty po realizacji zadań można posumować w następujący sposób:

 • uczniowie – większa motywacja i zainteresowanie różnymi formami sposobu wyrażania sztuki, zwiększenie umiejętności i kompetencji językowych oraz społecznych;
 • nauczyciele – pogłębienie wiedzy o sztuce,wprowadzenie innowacyjnych praktyk w nauczaniu oraz poprawa umiejętności lingwistycznych;
 • rodzice – promowanie kreatywności artystycznej u dzieci oraz większe zaangażowanie w życie szkoły;
 • szkoła – wprowadzenie nowych zajęć i metod związanych ze światem sztuki i aktywny udział w zaplanowanych działaniach;
 • środowisko społeczno-kulturowe – utworzenie systemu współpracy pomiędzy szkołą a urzędem i organizacjami miejskimi.

Bardzo ważnym aspektem projektu jest ewaluacja planowanych zajęć. Aby przeprowadzić taką ewaluację użyjemy dwóch typów formularzy utworzonych przez szkołę koordynującą: formularz do oceny okresowej, pozwalający na ogólną ewaluację wszystkich zadań we wszystkich szkołach oraz formularz do każdego zadania, wypełniany po jego zakończeniu, biorąc pod uwagę poziom osiągniętych celów, zadowolenie uczestników,aspekty do poprawy, otrzymane rezultaty ,itd.

Biorąc pod uwagę proces oceny zadań, spotkania międzynarodowe będą bardzo przydatne do podzielenia się opiniami na temat pracy wykonanej przy wdrażaniu działań projektowych oraz uwag dotyczących przyszłych działań. Nowe technologie pozwolą na regularny kontakt pomiędzy partnerami oraz na ciągłą wymianę informacji.

“Meeting the Arts” oczekuje, że strategia upowszechniania i przekazu otrzymanych rezultatów zapewni im trwałość. Różnorodne środki przekazu będą najlepszą formą do upowszechniania rezultatów ;eTwinning ,gdzie nawet po zakończeniu projektu można umieszczać materiały, platforma Erasmus +,EPALE, Facebook,blog,strona internetowa szkoły,prasa,itd.Jeżeli chodzi o trwałość projektu, musimy powiedzieć, że dużą częścią jego sukcesu jest fakt , że wiele planowanych zadań jest zawarte w szkolnym programie zajęć.Kontakt pomiędzy partnerami będzie utrzymywany po zakończeniu projektu i dalsze pomysły będą dyskutowane po to, aby w przyszłości rozpocząć prace nad następnym projektem.

 

MOBILITY IN BELGIUM MOBILITY IN GREECE MOBILITY IN LATVIA