Zespół Szkół

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W październiku 2012 roku obchodzono Jubileusz 50-lecia Szkoły.

Wmurowanie aktu erekcyjnego szkoły

W związku z budową w Płocku MZRiP Minister Przemysłu Chemicznego 1 września 1962 roku powołał 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących i Państwową Szkołę Techniczną. Uczniami szkół zostali pracownicy MZRiP kształcąc się na kierunkach: aparatowy przemysłu chemicznego, technologia przerobu ropy naftowej i analiza chemiczna.

Pierwsza siedziba Szkoły mieściła się na Radziwiu przy ul. Kolejowej 6 i było w niej tylko 6 klas, ale już w 1964 roku przeniesiono Szkołę do nowego budynku przy al. F. Kobylińskiego 25, otwierając nowy dynamiczny rozwój Szkoły.

Od 1 września 1965 roku decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostają dwa dalsze typy szkół: Technikum Chemiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunkiem technologia przerobu ropy naftowej i kierunek mechaniczny w specjalności: aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego oraz Technikum Chemiczne dla pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: technologia przemysłu chemicznego.

Rok 1968 to dalszy rozwój Szkoły, powstaje 5-letnie Technikum Chemiczne po szkole podstawowej, a w 1972 roku 4-letnie Liceum Zawodowe o specjalności: operator procesów chemicznych. Wielu uczniów Szkoły to dzieci pracowników MZRiP, które chciały kontynuować tradycje rodzinne.

Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego Szkoła funkcjonowała jako monolit – Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, a następnie jako Zespół Szkół Zawodowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych im. Ignacego Łukasiewicza.

Szkoła wyposażona, dzięki MZRiP, w nowoczesne pomoce naukowe, aparaty i urządzenia w laboratoriach i warsztatach szkolnych rozwijała takie kierunki kształcenia, które zapewniały dopływ wykwalifikowanej kadry do rozbudowującego się Kombinatu Petrochemicznego.

1 września 1993 roku w związku z prywatyzacją sektora państwowego Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne przekształciły się w spółkę Skarbu Państwa „Petrochemia Płock S.A.” i zmieniła się nazwa Szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza „Petrochemia Płock S.A.”.

W 1997 roku przestała funkcjonować Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w tym samym roku szkolnym 1997/1998 po raz pierwszy młodzież rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym.

W 1999 roku została wyodrębniona ze struktur Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. spółka Centrum Edukacji, która świadczy wysokiej jakości usługi szkoleniowe dla całej grupy kapitałowej ORLEN-u. Spółka Centrum Edukacji Sp. z o.o. zostaje organem prowadzącym dla Szkoły.

Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się poszczycić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastuje kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.

Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych, zespołach muzycznych, chórze. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 19 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim.

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i nowocześnie wyposażone w pomoce dydaktyczne.

To wszystko sprawia, że Szkoła ma dobre perspektywy na przyszłość.

Dowodem na to jest zaproponowanie od roku szkolnego 2011/2012 absolwentom gimnazjów nowego kierunku kształcenia w Technikum o specjalności technik analityk.

Od 2012 r. nasi uczniowie uczestniczą w projekcie „Dzień Wiedzy z ORLENEM”, dzięki czemu poznają specyfikę i organizację pracy w największym zakładzie przemysłowym w naszym kraju, jakim jest PKN ORLEN S.A.

7 grudnia 2012 r. patronat nad naszą szkołą, w zakresie propagowania i rozwijania u uczniów zainteresowań naukami technicznymi, objęła Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Od 2012 r. szkoła realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, współpracując jako jedna z nielicznych z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, a od wielu lat otrzymuje od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podziękowania za zaangażowanie w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

W 2013 roku, w związku z reformą systemu edukacji,  naszą szkołę opuścili ostatni absolwenci Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych.

W 2013 r. zarówno V Liceum Ogólnokształcące, jak i Technikum, w wyniku ewaluacji problemowej, przeprowadzanej z ramienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymały dwie oceny A oraz jedną – B, co na tle naszego regionu jest bardzo dużym sukcesem.

Od 2013 roku nasza młodzież włącza się w miejskie obchody Święta Objawienia Pańskiego – uczniowie i nauczyciele biorą udział w Orszaku Trzech Króli.

Od 2014 r. nasi uczniowie uczestniczą w realizacji działań na rzecz profilaktyki uzależnień wśród młodych ludzi w ramach gry miejskiej „WY – GRAJMY z …”.

W ramach współpracy z Fundacją Schumana w 2014 r. grupa naszych uczniów uczestniczyła w Pałacu Prezydenckim w debacie z okazji 10 – lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Młodzież, zainteresowana tematyką unijną, bierze udział w konkursach organizowanych przez polskich europarlamentarzystów, a w nagrodę – wyjeżdża do Brukseli.

Uczniowie naszego Technikum od lat interesują się nie tylko zagadnieniami, związanymi z ich przyszłym zawodem. Uczestniczą też w Ogólnopolskim Konkursie „Polska w NATO”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, zajmując czołowe miejsca na etapie wojewódzkim, a nawet zostając laureatami.

W 2014 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w projekcie „Szkoła z przyszłością”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Produktem projektu było opracowanie programu nauczania w zawodzie technik nukleonik, technik chemik jądrowy oraz technik elektronik jądrowy.

Od 4 listopada 2014 r. szkoła współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu „Włącz myślenie”, który ma na celu przygotować naszą kadrę dydaktyczną do stosowania w procesie nauczania technik kreatywnego myślenia.

1 marca 2015 r. Fundacja Rozwoju Edukacji EUROEDUKACJA zainicjowała i włączyła społeczność naszej szkoły w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizując bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” ku czci ostatniego z zamordowanych „Niezłomnych” – sierżanta Józefa Franczaka ps. Lalek. Rocznica ta stała się też początkiem współpracy Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza ze Stowarzyszeniem Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych.

Nasi uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych w Płocku oraz w miejskich rajdach i Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym organizowanych przez PTTK. Natomiast tradycje wspólnego „muzykowania” i kolędowania po „Petrolinkach” kontynuuje Zespół Wokalno – Instrumentalny „Spin”.