Egzamin zawodowy

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

Uczniowie Technikum zdają egzamin zawodowy  do którego  zobowiązuje podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu zawodowego określają akty prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2230.);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707).

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla każdej kwalifikacji są wskazane jednostki efektów kształcenia obejmujące: 1) bezpieczeństwo i higienę pracy; 2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji; 3) język obcy zawodowy; 4) kompetencje personalne i społeczne; 5) organizację pracy małych zespołów.

Egzamin zawodowy jest egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania odpowiedni dla danego zawodu wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego – również dyplomu zawodowego. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

W zawodzie technik technologii chemicznej wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym


Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego:
  • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,
  • użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
  • kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 • w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym:
  • przygotowania procesów technologicznych,
  • kontrolowania procesów technologicznych,
  • wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

 

Informacje wraz z harmonogramem dla egzaminu:

 • w zakresie kwalifikacji CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznegoKlasy III Technikum
 • w zakresie kwalifikacji CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznymKlasa V Technikum

 

Egzamin zawodowy w 2024 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–