Egzamin zawodowy


Informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń/luty 2021 r. dla uczniów klas czwartych Technikum

 

Terminy egzaminów

11.01.2021 r.
godz. 13:00
etap praktyczny w wersji dokument, egzamin trwa 180 minut, odbędzie się w sali gimnastycznej
Na egzamin należy zgłosić się o godz. 12.00. z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, długopisem z czarnym tuszem, ołówkiem oraz maseczką ochronną.


12.01.2021 r.
godz. 12:00
etap pisemny, egzamin trwa 60 minut, obędzie się w sali gimnastycznej
Na egzamin należy zgłosić się o godz. 11.00. z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, długopisem z czarnym tuszem oraz maseczką ochronną.


12.01.2021 r.
godz. 10:00
etap pisemny z kwalifikacji AU.08. dla uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminu w sesji letniej
Egzamin odbędzie się w sali nr 28, prosimy o przybycie o godz. 9.30. z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem i maseczką.

 

Wszelkie instrukcje i zalecenia  dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie egzaminu, w związku z pandemią, są zamieszczone w dokumencie „Wytyczne epidemiczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021 r.” umieszczonym na stronie internetowej Szkoły; proszę o zapoznanie się z jego treścią i zastosowanie do zaleceń.

 


 

 

 


I. Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021 r. egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz ósmoklasisty dla dorosłych

Uprzejmie informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzaminów ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w sierpniu 2020 r., tj.:

 1. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_2021_PP2012-EPKwZ.pdf)
 2. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 – od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf)
 3. egzamin zawodowy w Formule 2019 – od 11 do 24 stycznia 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ.pdf)
 4. egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – od 13 do 15 stycznia 2021 r. (szczegółowy harmonogram dostępny pod linkiem:
  http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

Egzaminy zostaną przeprowadzone – podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r. – w zaostrzonym reżimie sanitarnym, którego szczegółowy opis jest dostępny pod linkiem: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20COVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316), uprzejmie informujemy, że:

 1. zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu ww. egzaminów nie obejmują – podczas tych egzaminów – ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia). Zwracamy jednak uwagę na konieczność ograniczania liczby osób w salach egzaminacyjnych przez przeprowadzanie egzaminu w większej liczbie sal. Przypominamy również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych miejsc przeprowadzania egzaminu;
 2. po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące
  w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz –
  w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;
 3. osoby, których udział w egzaminie (np. zdający, egzaminatorzy) wymaga podróży
  i noclegu w miejscu przeprowadzania egzaminu – będą mogły z takiego noclegu skorzystać (§ 10 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia), w uzgodnieniu z właściwą OKE. Aby skorzystać z noclegu, konieczne będzie okazanie stosownego zaświadczenia (§ 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia), podpisanego przez dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcę, dyrektora OKE lub dyrektora CKE. Państwa dyrektorów szkół prosimy o wystawianie zaświadczeń nauczycielom, którzy w dniach 11–17 stycznia 2021 r. będą podróżowali do ośrodków egzaminacyjnych w innych miastach, aby wziąć udział w egzaminie w charakterze egzaminatorów, obserwatorów lub asystentów. Wzór zaświadczenia przekazujemy poniżej: http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20Zaswiadczenie%20o%20udziale%20w%20egzaminie.pdf (zaświadczenie można uzupełnić komputerowo po pobraniu pliku pdf)
 4. osób do 16. roku życia, które przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nie obejmuje zakaz przemieszczania się pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia)
 5. zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 15 rozporządzenia). Osoby, które będą przyjeżdżać do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów (§ 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). Wzór takiego zaświadczenia przekazujemy poniżej: http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20Zaswiadczenie%20o%20udziale%20w%20egzaminie.pdf (zaświadczenie można uzupełnić komputerowo po pobraniu pliku pdf)

II. Pozostałe informacje istotne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 (§ 9 rozporządzenia).

Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r. (zaświadczenie można uzupełnić komputerowo po pobraniu pliku pdf)