Promocja zdrowia

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

We spółczesnym świecie istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w działaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane.Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.

Związek między zdrowiem i edukacją jest znany od ponad  100 lat i był podstawą rozwoju higieny szkolnej. Szkoła uznana jest za ważne siedlisko dla zdrowia, tj. miejsce, w którym żyje, uczy się i pracuje przez wiele lat społeczność szkolna- uczniowie i pracownicy. Zapoczątkowało to rozwój w Europie szkoły promującej zdrowie (SzPZ). W szkole takiej społeczność szkolna tworzy wspólnie środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu oraz uczy się,  jak lepiej dbać o zdrowie własne i innych.

Ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie jest przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trybu życia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W definicję Szkoły Promującej Zdrowie wpisują się wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

NASZA SZKOŁA JAKO SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Jednym z wielu zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia, a nasza szkoła podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.

Podejmowane przez szkołę liczne działania prozdrowotne dały podstawę do włączenia się w realizację programu  „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Podstawowym celem działań naszej szkoły jest:

  • fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej
  • promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia: właściwych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
  • stworzenie warunków i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zachęcanie uczniów  do korzystania  z nich
  • zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu
  • stwarzanie odpowiednich warunków (fizycznych, psychicznych i społecznych) sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia oraz dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej,
  • umożliwienie aktywnego uczestnictwa całej społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia,włączenie do planowania organizacji przedsięwzięć profilaktycznych
  • tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, emocjonalnej zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły,
  • promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym

Nasza szkoła realizuje cele programu poprzez organizowanie różnorodnych działań promujących zdrowy styl życia, które zostały zaplanowane na podstawie diagnozy wstępnej i umieszczone w planie działań Szkoły Promującej Zdrowie.