Stypendium szkolne (ustawowe)

Szanowni Państwo,
Ruszyła kolejna edycja Stypendium szkolnego (ustawowego).
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
– zamieszkujący na terenie miasta Płocka,
– uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
-pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
           bezrobocie,
           niepełnosprawność,
           ciężka lub długotrwała choroba,
           wielodzietność,
           brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
           alkoholizm lub narkomania,
           rodzina jest niepełna,
           inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).
Termin składania wniosków do 15 września 2022 r (pokój 12).

Autor wpisu: