Deltaklub

Projekt DELTAKLUB wdraża Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku przy współpracy Urzędu Miasta Płocka, Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych. Jego celem jest wyszukiwanie zdolnych uczniów, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego oraz promowanie ich osiągnięć.

Jednym z priorytetów jest rozwijanie zdolności kierunkowych. Młodzież jest również zachęcana do udziału w konkursach i olimpiadach. W ramach projektu uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, tworząc zespoły: matematyczny, fizyczny i chemiczny. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Młodzież objęta jest opieką psychologiczno-pedagogiczną. Przeprowadzane są także zajęcia w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym dla nauczycieli uczestników projektu, a także spotkania z rodzicami.

Więcej informacji: http://www.talenty.plock.edu.pl/