APPs Project

      APPs PROJECT

PROJEKT

APPs (2017-1-IT02-KA201-03-66-53) to współfinansowany projekt w ramach programu Erasmusplus Unii Europejskiej zatwierdzony przez INDIRE – włoską agencję krajową.

Cyberprzemoc  to rosnące zjawisko budzące poważne obawy, wpływające na motywację, koncentrację, pewność siebie i najwyższy poziom wykształcenia uczniów.

Projekt skupi się na poprawie jakości nauczania poprzez rozwijanie i eksperymentowanie z pionowymi modułami nauczania (VLM) w celu zagwarantowania odpowiedniego podejścia programowego do edukacji społecznej i emocjonalnej jako podstawowego klucza do osobistego rozwoju uczniów, a co za tym idzie, ważnym czynnikiem sukcesu szkolnego zapobiegania cyberprzemocy.

Projekt potrwa trzydzieści miesięcy, począwszy od września 2017 r.

CELE

Głównym celem jest opracowanie i promowanie zintegrowanego podejścia do zapobiegania zjawisku cyberprzemocy w szkołach.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prace nad opracowaniem wspólnych i dostosowanych do potrzeb strategii edukacyjnych, w których bezpośrednio uczestniczą nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i kluczowi eksperci na poziomie krajowym i europejskim, pochodzący z 7 instytucji edukacyjnych z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii oraz 2 agencji szkoleniowych z siedzibą – Włochy i Irlandia.

Zaangażowane szkoły należą do różnych etapów edukacji, takich jak poziom podstawowy, gimnazjalny i licealny (uczniowie w wieku od 8 do 17 lat).

WYNIKI

W ramach projektu APP opracowane zostaną materiały kreatywne i edukacyjne, które będą wspierać sukces szkolny uczniów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami oraz zagwarantują płynne przejście między różnymi etapami edukacji, w tym z uczniami o mniejszych szansach.

Badanie i analiza potrzeb szkolnych

Innowacyjne moduły szkoleniowe dla nauczycieli

Rozwój modułów kształcenia pionowego – VLM z wykorzystaniem materiału artystycznego w formie języka werbalnego i niewerbalnego dla studentów

Cztery krótkoterminowe mobilności studentów w Hiszpanii, Rumunii, Polsce i we Włoszech

VLM zostanie wdrożony w siedmiu instytucjach edukacyjnych zaangażowanych w ramach “Edukacyjnego programu operacyjnego” (EOP) od roku szkolnego 2020-2021.

Będą one dostępne dla społeczności szkolnych zainteresowanych wykorzystaniem otwartych zasobów w celu podniesienia świadomości i wzmocnienia kompetencji w zakresie zapobiegania cyberprzemocy.

Dublin 14 – 19.05.2018

 

Pierwsza wymiana młodzieży

W dniach 17-23.04 .2019 uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w wymianie młodzieży w Hiszpanii.

Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus plus-Zapobieganie cyberprzemocy w szkole.

Uczniowie i nauczyciele zwiedzili piękny rejon La Mancha znany z opowieści o Don Kichocie.

Wzięli udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących zjawiska cyberprzemocy w szkołach.

Prezentujemy krótki film z pobytu w Hiszpanii.

 

Druga wymiana młodzieży

W dniach 12-17 maja 2019 r.odbyła się wymiana młodzieży w Rumunii w ramach projektu Erasmus plus. Uczestniczyło w niej 4 nauczycieli i 6 uczniów. Pani dyrektor Barbara Kozera przewodniczyła tej wizycie. Oprócz zajęć w szkole partnerskiej w Uricani zwiedziliśmy wiele sąsiadujących terenów z intersującymi zabytkami i miejscami godnymi uwagi. Odwiedziliśmy słynne Sibiu, gdzie odbywają się spotkania przywódców europejskich. Pomimo niesprzyjającej pogody wymiana była bardzo udana.