Stypendia miejskie

Rusza kolejna edycja programu STYPENDIA MIEJSKIE

 

  • Termin składania wniosków: do 5 LUTEGO 2021 r.
  • Do wniosku załączamy dokumenty dotyczące wynagrodzeń – oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • Przedstawione dochody powinny obrazować sytuację rodziny od 1 października do 31 grudnia 2020 roku – osoby bezrobotne, które nie mają zasiłku i nie załączą zaświadczenia za pełny okres powinny wyraźnie napisać, że w powyższym okresie były bezrobotne i nie uzyskiwały dochodów.
  • Zaświadczenia – obowiązują kwoty BRUTTO.
  • Uczniowie / studenci powinni mieć wpisaną skróconą nazwę szkoły / uczelni, a pracownicy nazwę zakładu pracy.

 

Do dochodu, podobnie jak w roku poprzednim, wliczamy dodatkowe świadczenie wypłacone w ubiegłym roku wszystkim emerytom i rencistom, tzw. 13-tą emeryturę. Świadczenie przyznane zostało w wysokości 1.200 zł brutto – do wniosku do średniego dochodu doliczamy 1/12 tej kwoty.

Bardzo proszę zwrócić uwagę na uczniów i rodzeństwo uczące się w klasie  II i III szkół branżowych prowadzonych przez Miasto Płock, gdyż średnia wysokość stypendium branżowego za okres X – XII.2020 jest wliczana do wniosku o przyznanie stypendium miejskiego (oznacza to kwoty wypłacone w okresie XI.2020 – I.2021).

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w szkole (wrzucając do oznaczonego kartonu przy portierni)  lub wysłać  do szkoły za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).

  Wniosek (do pobrania)

 

Autor wpisu: