Stypendia miejskie

 

Szanowni Państwo,
proszę zapoznać się z objaśnieniami do wniosku, które ułatwią Państwu szeregowanie i klasyfikowanie otrzymywanych dochodów.
Objaśnienia wyjaśniają wiele sytuacji i zawierają katalog świadczeń wliczanych i niewliczanych do dochodu rodziny.

 

 

   1. Do wniosku załączamy dokumenty dotyczące wynagrodzeń – oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
   2. Przedstawione dochody powinny obrazować sytuację rodziny od 1 marca do 31 maja 2020 roku (wpisane kwoty z dwoma miejscami po przecinku – proszę nie zaokrąglać kwot).
   3. Proszę pamiętać, iż obowiązują kwoty BRUTTO.
   4. Osoby bezrobotne, które nie mają zasiłku i nie załączą zaświadczenia za pełny okres powinny wyraźnie napisać, że w powyższym okresie były bezrobotne i nie uzyskiwały dochodów.
   5. Uczniowie/studenci powinni mieć wpisaną skróconą nazwę szkoły/uczelni, a pracownicy nazwę zakładu pracy.
   6. Do dochodu, podobnie jak w roku poprzednim, wliczamy dodatkowe świadczenie wypłacone w roku bieżącym wszystkim emerytom i rencistom, tzw. 13-tą emeryturę – do wniosku do średniego dochodu doliczamy 1/12 tej kwoty.
   7. W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy/pracownicy otrzymują wsparcie w postaci tzw. świadczenia postojowego oraz dofinansowania pokrycia części kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Informujemy, że oba powyższe świadczenia wliczamy do dochodów.
   8. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisywanie adresu zamieszkania do wniosku – część A pkt 2 (jest on bardzo ważny przy wystawianiu formularza PIT-11 za 2020 rok).

Wniosek (stypendium miejskie)

WNIOSEK wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do 26 CZERWCA 2020 r.
– wrzucając do oznakowanego pojemnika, który jest dostępny przy portierni szkoły
lub wysłać listownie (decyduje data stempla pocztowego).


Dyżur telefoniczny (+24 365 86 46) Kolegium ds. stypendiów:

15.06.2020 r., godz. 8:30 – 10:00 – p.  M. Wiktorowska, p. A. Dudek
16.06.2020 r., godz. 8:30 – 10:00 – p.  A. Borawska, p. M. Koziczyńska
17.06.2020 r., godz. 8:30 – 10:00 – p. D. Zabrodzka; godz. 13:00 – 14:30 p. A. Dudek
18.06.2020 r., godz. 8:30 – 10:00 – p. D. Zabrodzka
19.06.2020 r., godz. 13:00 – 14:30 – p. A. Dudek
23.06.2020 r., godz. 10:00 – 12:00 p.  A. Borawska, godz. 10:00 – 11:30 – p. D. Zabrodzka, godz. 11:00 – 13:00 – p. A. Dudek
25.06.2020 r., godz. 12:00 – 14:00 – p. M. Wiktorowska, p. M. Koziczyńska, godz. 11:00 – 13:00 – p. A. Dudek
26.06.2020 r., godz. 10:00 – 12:00 – p. A.Dudek, p. D. Zabrodzka

W razie wątpliwości można również kontaktować się bezpośrednio z Zarządem Jednostek Oświatowych
– Dział Pomocy Materialnej i Administracji (24) 364 59 50

Autor wpisu: